Chỉnh sửa tài liệu môn học

Họp chỉnh sửa tài liệu môn học

Ngày 4/4/2016 Khoa, Bộ môn và GV tổ toán - lý - hóa đã họp để tiếp tục triển khai chỉnh sửa tài liệu môn học cho phù với chuẩn đầu ra, với thực tiễn giảng dạy của trường, Hàng tuần vào sáng thứ 2, gv đươc được phân công viết bài, gửi bài đã chỉnh sửa cho Trưởng Khoa, sau khi đã hoàn thiện, họp đánh giá nội dung, chất lượng của tài liệu và thông qua.