Cách xem điểm thi đăng trên Web Khoa

1/HSSV xem điểm: vào phần tra cứu điểm thi bên trái màn hình --> chọn lớp --> chọn môn học --> chọn lần 1, lần 2 hoặc học kỳ phụ --> trả lời câu hỏi --> xem kết quả. 

2/Đối với điểm thi lần 2, hssv vào bộ môn xem tập đính kèm (không xem tại mục tra cứu điểm thi).

3/Đối với điểm học kỳ phụ: hssv vào phần tra cứu điểm thi bên trái màn hình --> chọn lớp --> chọn môn học --> chọn lần 1, lần 2 hoặc học kỳ phụ --> trả lời câu hỏi --> xem kết quả.