Lịch học kỳ phụ Môn pháp luật, NNLCBCCNML vét CĐ 2015