Điểm Học Kỳ Phụ Môn Toán Chuyên Đề (Lớp Thầy Hải)

Điểm Học Kỳ Phụ Môn Toán Chuyên Đề (Lớp Thầy Hải)

Sinh viên xem điểm bằng hai cách:

Cách 1: SV xem điểm tại trang web khoa

Cách 2: (Nếu không xem được theo cách 1)

Sinh viên tải bảng điểm theo link sau: https://drive.google.com/open?id=0B5kgVfcirxEjY2NGTmdOQkhTVVE

Sinh viên đọc kỹ thông báo!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP.TCD.16.pdf 84.513 KB